info@interiorismoadaptado.es

MILLOREM L'ACCESSIBILITAT
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

CONDICIONS D'ÚS


En virtut del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que INTERIORISME ADAPTAT, responsable de l'Tractament, tractarà conforme a la seva autorització les dades personals que vostè lliurement ens facilita als efectes de poder posar-nos en contacte amb vostè .

Així mateix, en qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a l'adreça de correu electrònic info@interiorismoadaptado.es.

Per a més informació sobre la nostra Política de Privacitat, accedeixi a al següent link.